Yargı Reform Adımlarıyla Güçleniyor

(10) Adlî yargı dışındaki bir yargı merciine yönelik görevsizlik kararı kanun yolu bakımından hüküm sayılır. Beraat, ceza verilmesine yer olmadığı,mahkûmiyet, güvenlik tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi kararı, hükümdür. (2) Sanığa veya mağdura ait kişisel verilerin yer aldığı belgelerin, açıkça istemeleri halinde, kapalı oturumdaanlatılmasına mahkemece karar verilebilir. Üzerine sözlü savunmasını, kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapabilir. Bu durumdatercüme hizmetleri, beşinci fıkra uyarınca oluşturulan listeden, sanığın seçeceği tercüman tarafından yerine getirilir. Bu imkân, yargılamanın sürüncemede bırakılması amacına yönelikolarak kötüye kullanılamaz. (5) Hastalık veya disiplin önlemi ya da zorunlu diğer nedenlerle yargılamanın yapıldığı yargı çevresi dışındaki birhastahane veya tutukevine nakledilmiş olan sanığın, sorgusu yapılmış olmak koşuluyla, hazır bulundurulmasına gerekgörülmeyen oturumlar için getirilmemesine mahkemece karar verilebilir. (1) Kanunun ayrık tuttuğu hâller saklı kalmak üzere, hazır bulunmayan sanık hakkında duruşmayapılmaz. Gelmemesinin geçerli nedeni olmayan sanığın zorla getirilmesine karar verilir. (3) Açık duruşmanın içeriği, millî güvenliğe veya genel ahlâka veya kişilerin saygınlık, onur ve haklarına dokunacakveya suç işlemeye kışkırtacak nitelikte ise; mahkeme, bunları önlemek amacı ile ve gerektiği ölçüde duruşmanın içeriğininkısmen veya tamamen yayımlanmasını yasaklar ve kararını açık duruşmada açıklar. (1) 182 nci maddede gösterilen hâllerde, açıklığın kaldırılması istemine ilişkin olarak yapılacakduruşma, istem üzerine veya mahkemece uygun görülürse kapalı yapılır. (2) Genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hâllerde, duruşmanın bir kısmının veyatamamının kapalı yapılmasına mahkemece karar verilebilir.

Alınan örnekler üzerinde bu amaçlar dışındatespitler yapılmasına yönelik incelemeler yasaktır. (5) Listelere kaydedilen bilirkişiler, il adlî yargı adalet komisyonuhuzurunda “Görevimi adalete bağlı kalarak, bilim ve fenne uygun olarak,tarafsızlıkla yerine getireceğime namusum ve vicdanım üzerine yeminederim.” sözlerini tekrarlayarak yemin ederler. – (1) Tanıklara ilişkin hükümlerden aşağıdaki maddelere aykırıolmayanlar bilirkişiler hakkında da uygulanır. – (1) Bir suç olgusuna ilişkin bilgiler, Devlet sırrı olarak mahkemeyekarşı gizli tutulamaz. Açıklanması, Devletin dış ilişkilerine, millisavunmasına ve milli güvenliğine zarar verebilecek; anayasal düzeni ve dışilişkilerinde tehlike yaratabilecek nitelikteki bilgiler, Devlet sırrı sayılır.

Şartları oluşmamışsa talebi reddeder ve soruşturmanın genel hükümlere göre sonuçlandırılması için dosyayı Cumhuriyet Başsavcılığına iade eder. Seri muhakeme usulüne tabi suçlara bakma görevi asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilecektir. Ceza soruşturmalarındaki uzun tutukluluk süreleri bu kanun ile yeniden düzenlenmiştir. Soruşturma aşamasında en uzun tutukluluk süresi asliye ceza mahkemesinin görevine giren suçlarda 6 ay, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde 1 yılı geçemez. Bu madde geçici madde gereği yayımlandığı tarihten itibaren ÜÇ AY SONRA uygulanacaktır.

(2) Dinî ibadet ve ayinlerintoplu olarak yapılmasının, cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırıbaşka bir davranışla engellenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkraya göre cezaverilir. (3) Tehdit amacıyla kastenöldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesihâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir. İşlenmesi hâlinde, yukarıdakifıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır. (2) Terk dolayısıyla mağdur birhastalığa yakalanmış, yaralanmış veya ölmüşse, neticesi sebebiyle ağırlaşmışsuç hükümlerine göre cezaya hükmolunur. (4) Bu suçun işlenişine iştirakeden diğer kişiler de kamu görevlisi gibi cezalandırılır. (3) Cumhuriyet savcılığıncamadde kapsamına giren suç nedeniyle önödeme işlemi yapılmadan dava açılması veyadava konusu fiilin niteliğinin değişmesi suretiyle madde kapsamına giren birsuça dönüşmesi hâlinde de yukarıdaki fıkra uygulanır. Soruşturma giderleri ilebirlikte, Cumhuriyet savcılığınca yapılacak tebliğ üzerine on gün içindeödediği takdirde hakkında kamu davası açılmaz. – (1) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyetebağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikâyette bulunmadığıtakdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz.

(3) Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkındaTürkiye’nin elçilik ve konsolosluklarına da ihbar veya şikâyette bulunulabilir\. Güvenli ve hızlı para yatırma ve çekme işlemleriyle rahat bir oyun deneyimi sağla. paribahis\. (2) Yukarıda belirtilen hâllerde müdafi soruşturmanın veya kovuşturmanınyapıldığı yer barosunca görevlendirilir. İfade alma veya sorguya çekme sırasında hazır bulunan kişilerin isimve sıfatları ile ifade veren veya sorguya çekilen kişinin açık kimliği. D) 95 inci madde hükmü saklı kalmak üzere, yakalanan kişininyakınlarından istediğine yakalandığı derhâl bildirilir. C) Müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukukî yardımındanyararlanabileceği, müdafiin ifade veya sorgusunda hazır bulunabileceği,kendisine bildirilir. Müdafi seçecek durumda olmadığı ve bir müdafi yardımındanfaydalanmak istediği takdirde, kendisine baro tarafından bir müdafigörevlendirilir. (7) Mahkeme, istemde bulunanı, Cumhuriyet savcısını ve Hazine temsilcisinidinledikten sonra kararını verir. (4) Dilekçesindeki bilgi ve belgelerin yetersizliği durumunda mahkeme, eksikliğin bir ay içinde giderilmesini,aksi hâlde istemin reddedileceğini ilgiliye duyurur.

Sanık, duruşmada hazır bulunabileceği gibi, kendisini bir müdafi ile de temsil ettirebilir. Bu usulde, kamu davası açılması için yeterli şüphe olmasına rağmen kamu davası açmak yerine şüpheli ile anlaşarak cezası tespit edilmektedir. (8) Cumhuriyet savcısı, şüpheli hakkında seri muhakeme usulünün uygulanmasını yazılı olarak görevli mahkemeden talep eder. Maddesinde TFF; “(…) özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişiliğe sahip, özerk (…)” nitelikleri ile tanımlanmaktadır. Bu tanım, idare hukukunun kabul ettiği kamu tüzel kişiliği-özerklik birlikteliğine tamamen uyumsuz bir görünümdür. Şöyle ki; maddedeki tanımlamadan TFF’nin bir tüzel kişilik olduğu, ancak bu tüzel kişiliğin, TFF’nin aynı zamanda özel hukuk hükümlerine tabi kılınması karşısında “özel hukuk tüzel kişiliği” olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Mevcut hukuki yapısı ile TFF, “özel hukuk tüzel kişisi” sayılmasına (kamu tüzel kişisi sayılmamasına) karşın, Türkiye Cumhuriyeti İdare Teşkilatı içinde yer alan kamu tüzel kişilerinden kamu kurumlarının özerkliğini aşan (hatta kimi durumlarda onlarla kıyaslanamayacak ölçüde geniş) yetkilerle donatılmıştır. Maddesi hükümlerine göre oluşturularak tüzel kişilik kazanan, organları genel kurul tarafından seçimle göreve gelen, her türlü kararlarını kendi organları içerisinde alan, bütçesi genel kurul tarafından onaylanan ve ibra edilen, özel hukuk hükümlerine tabi federasyon” biçiminde tanımlanmıştır.

(9) Basın ve yayın yoluylaişlenen iftira suçundan dolayı verilen mahkûmiyet kararı, aynı veya eşdeğerdebasın ve yayın organıyla ilân olunur. (2) Kamu görevlilerinin meslekîve sosyal hakları ile ilgili olarak, hizmeti aksatmayacak biçimde, geçici vekısa süreli iş bırakmaları veya yavaşlatmaları hâlinde, verilecek cezadaindirim yapılabileceği gibi, ceza da verilmeyebilir. (2) Kovuşturma başlamadan önce,gönüllü olarak, zimmete geçirilen malın aynen iade edilmesi veya uğranılanzararın tamamen tazmin edilmesi hâlinde, verilecek cezanın yarısı indirilir.Etkin pişmanlığın hükümden önce gerçekleşmesi hâlinde, verilecek cezanın üçtebiri indirilir. (3) Edimin ifasına fesatkarıştırma dolayısıyla menfaat temin eden görevli kişiler, ayrıca bu nedenleilgili suç hükmüne göre cezalandırılırlar. (4) İhaleye fesat karıştırmadolayısıyla menfaat temin eden görevli kişiler, ayrıca bu nedenle ilgili suçhükmüne göre cezalandırılırlar. (2) Kendisi evli olmamaklabirlikte, evli olduğunu bildiği bir kimse ile evlilik işlemi yaptıran kişi deyukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. (3) Bu suçun örgüt faaliyetiçerçevesinde işlenmiş olması hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır. (5) Etkin pişmanlıktanyararlanan kişiler hakkında bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirinehükmolunur. (7) Örgüt içindeki hiyerarşikyapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi,örgüt üyesi olarak cezalandırılır. (4) Örgütün faaliyetiçerçevesinde suç işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı da cezayahükmolunur.

Agregue un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *

CAPTCHA


0
    0
    Your Cart
    カートは空ですショップに戻る